• +372 xxxxxxx
  • info@ttk.ee
  • Kohila, Raplamaa

SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on toetada inimest elukaare igas osas kus tekib vajadus toimetulekut parandada. Lapseeas toetab rehabilitatsioon lapse arngut ja annab võimaluse olla lapsel võimalikult iseseisev igapäeva tegevustes. Noorukieas on abi vajadus kutse valikul, oluliseks muutub iseseisvumine ja sotsiaalne suhtlemine. Täiskasvanu eas on tähtis väärikas tööelu ning kaasatus ühiskonda.
Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha. Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenusena rahastatud sotsiaalkindlustusameti poolt.


Eesmärkide saavutamiseks osutame järgmisi teenuseid
• Rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine ja -planeerimine
• Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
• Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
• Tegevusterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö)
• Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
• Kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupitöö)
• Eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
• Psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine)
• Loovteraapia teenus (individuaalne, grupitöö)
• Füsioteraapia (individuaalne, grupitöö)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks pöördu Sotsiaalkindlustusameti poole, kus teenuste konsultant hindab Sinu rehabilitatsiooni vajadust. Kui Sul on vaja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis sõnastatakse koos selle eesmärk ning seejärel valitakse sobiv asutus. Teenus kestab üldjuhul kaks aastat. Kuni 18-aastased lapsed, kellel ei ole tuvastatud puue, võib teenuse saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus lastekaitsetöötaja hindab lapse abivajadust ja andnud hinnangu tema sotsiaalsele rehabilitatsioonile suunamise vajaduse kohta.

Teenust osutatakse aadressil
Vabaduse 1/1, Kohila,
79801 Rapla maakond ja
Tööstuse 5, Kohila,
79801 Rapla maakond

MTÜ Kohila Turvakeskuses osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta.

REHABILITATSIOONITEENUSELE OOTAME:

Lapsi, kellel on kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses kuni 16-aastased puudega isikud ja § 2¹ tähenduses kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud.

Tööealised isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

Vanaduspensioni ealised isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses.

Tööealised psüühikahäirega isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime.


Lisainfot sotsiaalse rehabilitatsiooni küsimustes leiab veebiaadressilt:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon