ÕPPETÖÖ

2021/2022 ÕPPEAASTA TEEMA

LINNUPESA KAITSVAS SÜLES IGA LAPS MEIL KASVAB ÜLES

(keskkond, loodus, õuesõpe, mäng, tervis)

ÕPPEAASTA EESMÄRK

Laps omandab uusi tervise- ja keskkonnaalaseid teadmisi ning kogemusi mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu.

ROHELISE KOOLI TEEMAD

1. Energia

2. Globaalne kodakondsus

3. Meri ja rannik

Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava.

Lisaks õppekavas sätestatud ainevaldkondade eesmärkidele valib pedagoogiline personal õppe-kasvatustöö analüüsist lähtuvalt igaks õppeaastaks põhieesmärgi.

Õppe-kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel lähtutakse põhimõtetest:

1. Toetame lapse loovust, s.t.

 • loome sellise keskkonna, kus lapsel on võimalik teha ise valikuid, kasutades erinevaid vahendeid ja materjale;
 • õpetaja toetab lapse loovust oma positiivse ja innustava suhtumisega.

2. Õppe- ja kasvatustegevuses väärtustame humaanseid ja demokraatlikke suhteid, s.t.:

 • Kasvatame lastes austust ja sallivust erinevate omadustega inimeste vastu;
 • Kujundame lugupidavat suhtumist meid ümbritsevasse keskkonda;
 • Kogu lasteaia personal annab positiivset eeskuju lastele, suhtudes ümbritsevasse demokraatlikult ja lugupidavalt;
 • Tutvustame lastele erinevaid keskkondi nagu mets, küla, hooldekodu jne.
 • Märksõnadeks on sallivus, hoolivus, võrdõiguslikkus, inimsõbralikkus ning ei tohi sildistada ega solvata kedagi.

3. Lapsed saavad õppida mängu kaudu, s.t.:

 • Õpetajad teavad ja oskavad oma töös rakendada erinevaid õppemänge ning valmistavad ise õppevahendeid;
 • Õpetaja on lapse mängu kõrval suunaja, toetaja ja aitaja rollis;
 • Laps kasutab mängudes oma teadmisi ja omandab uusi.

4. Tagame lapsele turvatunde ja eduelamuse, s.t.:

 • Iga laps tunneb, et teda oodatakse lasteaeda, temaga arvestatakse ning ta leiab täiskasvanult mõistmist ja kaitset;
 • Lapsi kiidetakse iga edusammu puhul.

Rohelise Kooli keskkonnapõhimõtted

 • Tekitame huvi ja õpetame väärtustama ümbritsevat keskkonda läbi vahetu kogemise;
 • Rakendame õuesõppe võimalusi;
 • Laiendame lasteaia õueala liigirikkust; 
 • Lähtume oma tegemistes tervislikest eluviisidest;
 • Vähendame lasteaia ökoloogilist jalajälge (kasutame loodussõbralikke tooteid, sorteerime prügi, tarbime nutikalt, säästame ja taaskasutame);
 • Analüüsime, hindame ja vajadusel parendame tegevusi;
 • Tutvustame lasteaia Rohelise kooli tegemisi lastevanematele ja avalikkusele.